bursa escort gorukle escort
bursa escort gorukle bursa escort
bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri
راه های موفقیت کسب و کار اینترنتی | دروپال فارسی؛ آموزش و قالب

راه های موفقیت کسب و کار اینترنتی

قدم اول: ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﺎزد" اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ" ﮐﻨﺪ.ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻓﯿﮏ ﻫﺎي زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ. در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن "رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮕﻬﺎ"، "ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ"، "ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﻨﻬﺎ"، "اﻧﺪازه ﮔﺮاﻓﯿﮏ" و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن رﻧﮕﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻪ رﻧﮕﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎري ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺷﺎد از رﻧﮕﻬﺎي ﺷﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ زرد، ﻧﺎرﻧﺠﯽ، ﺳﺒﺰ، ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ، رﻧﮕﻬﺎي آرام ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي، ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ. دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ اﺟﺒﺎري در اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ. اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره از 3 ﺗﺎ 5 رﻧﮓ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎي زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ دور ﻧﻤﺎﯾﺪ.

زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري
زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري )Load Time ( ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻮدم ﻫﺎي K56 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮدم ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻮاره ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ )ﮔﺮاﻓﯿﮓ و ﻣﺤﺘﻮا( را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﻦ 40 ﺗﺎ 60 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮدم K56 در ﻋﺮض 8 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.

اﺟﺮا در ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎن
ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪاﻧﺪ در ﮐﺠﺎي ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در Navigation ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.

ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﻮاره در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﻠﺐ دارﯾﺪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﭽﭙﺎﻧﯿﺪ! از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ آن را در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﺎي دﻫﯿﺪ.

ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ راه ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ
از ﻗﺮار دادن ﺻﺪاﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و آﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ!

ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﭼﺸﻤﮏ زن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﭼﺸﻤﮏ زن در ﻧﯿﺎورﯾﺪ! روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺟﺎي ﺟﺎي ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻮاس ﮐﺎرﺑﺮ را از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭼﺸﻢ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﻮﻗﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

نکات مهم در طراحی
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮاي ﮐﺎوش در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ دارﯾﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان وادار ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
 ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ را در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ اي ﮐﻠﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد، ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ را در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻼت ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻇﺎﻫﺮ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ، ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ. ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت!

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﯾﮏ ﺧﻂ از ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﭼﺎپ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 10 ﺗﺎ 12 ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ 60 ﺗﺎ 70 ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ درﺷﺖ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮف و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻃﻮل ﯾﮏ ﺧﻂ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺑﺘﺪاي ﺧﻂ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﻄﻮط ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﺮاﻓﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ.

ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد!
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺄﮐﯿﺪ" در ﺟﻤﻼت ﯾﮏ ﺟﺰء ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت وزن و ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن دﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد!

ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻢ، ﻓﺮﻣﺘﻬﺎي "Gif " و "Jpeg " ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ داراي ﺗﻌﺪاد رﻧﮓ ﮐﻢ )ﮐﻤﺘﺮ از 64 رﻧﮓ( ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ "Gif " ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﺖ "Jpeg " ﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﯾﺮ داراي رﻧﮕﻬﺎي زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﺖ "Jpeg " اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

رازﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻔﺎرش!
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﺎرش ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ او ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻻ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﮐﺎﻻي ﺷﻤﺎ را ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻻ را ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎﻻ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﭘﺎداﺷﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎي راﯾﮕﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه اي ﮐﻪ ﺑﺮاي او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
 در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻫﯿﭻ ﻟﯿﻨﮑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
 ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻻي واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي وي ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ
اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺘﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون ﺗﻼش اﺿﺎﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ رﯾﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد دردﺳﺮ دﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻬﺎ اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ 10 ﺗﺎ 12 ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﻧﻮع ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻓﻮﻧﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﻓﻮﻧﺘﯽ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻬﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً از ﻓﻮﻧﺘﻬﺎي "Tahoma " و "Arial " اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻮﻧﺘﻬﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد رﻧﮕﻬﺎ
در ﻧﮑﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺣﺲ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، ﺳﺮﻣﺎ، ﮔﺮﻣﺎ، ﻫﯿﺠﺎن، ﺷﺎدي، ﻏﻢ و ... ﺑﺪﻫﺪ. در زﯾﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮي از اﺣﺴﺎﺳﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
 رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ: ﮔﺮﻣﺎ، ﻋﺸﻖ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺧﻄﺮ، ﺗﻬﻮر، ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ: ﺧﻮﺷﯽ، ﺑﺸﺎﺷﯿﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ رﻧﮓ زرد: ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ، راﺣﺘﯽ، ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺮس
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ آداب و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺴﺎزﯾﺪ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ از آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ اﻣﮑﺎن دارد از Pop-up ﻣﻨﻮﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺰاﺣﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮي اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﮕﯿﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ!

ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎري
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 •  ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
 •  ﻣﺤﺼﻮﻻت/ﺧﺪﻣﺎت
 •  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس
 •  ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
 •  ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات درﺑﺎره ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻗﺒﻞ از  ﺑﻌﺪ از"  ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻣﺘﺪاول
 •  ﻓﺮم ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ
 •  ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ
 •  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت
 •  درﺑﺎره ﻣﺎ
 •  ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎراﻧﺘﯽ
 •  ﻣﻤﯿﺰي و ﻧﻈﺮات ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 •  ﺗﻘﻮﯾﻢ روﯾﺪادﻫﺎ
 •  ﺟﺴﺘﺠﻮ
 •  ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮدادن ﮐﺎﻻ و ﭘﺲ دادن آن
 •  ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺷﺨﺼﯽ
 •  ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ
 •  اﻃﻼﻋﺎت ﮐﭙﯽ راﯾﺖ
 •  ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺎﻧﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت، ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻮزﯾﻮن، روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﺠﻼت واﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ.
 •  اﺧﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺎزه ﻫﺎ
 •  ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ و 7 روز در ﻫﻔﺘﻪ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ 
اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻠﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻧﯿﺎي وب ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻓﻀﺎي ﺳﻔﯿﺪ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ داراي ﻓﻀﺎي ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ زﯾﺎدي ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﭘﻬﻨﺎي ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ آن را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ! از ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﺑﻨﺮﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي آﺑﯽ رﻧﮓ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﺑﯽ در ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش زﯾﺎدي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

رﻧﮕﻬﺎي ﺗﯿﺮه
ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي Game از زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎه و ﻣﺘﻦ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮ روي ﭼﺸﻢ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎوا
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Java ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﮑﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داد. اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎوا ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد آن را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﺟﺎوا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اوﻻً اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ راه دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺪود 30 درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺿﻮح ) 600resolution)*  800 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در resolution ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﯾﮏ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 20 درﺻﺪ ﺑﺎزار را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟!

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮐﺎر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدي دارد از ﺟﻤﻠﻪ: اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﺎﯾﺖ، ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻮن و ﭘﺮت ﮐﺮدن ﺣﻮاس ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﯽ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ )زﯾﺮ 1 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ( ﺑﺎﺷﺪ و درﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﻠﯿﻘﻪ اي اﺳﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آن را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻈﺮات ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ.

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﺎت
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﺪ HTML ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪاري ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي HTML ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎي ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك )Scroll Bars ( ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي در وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻧﺪارد! درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
از ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎري ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: "ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن = 00001417". ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮ!
از ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاي ورود اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ" ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ وﻗﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻫﺪر ﻣﯽ دﻫﺪ.

در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
از ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ" ﯾﺎ "Under Construction " در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ آن را در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﻟﻮﮔﻮي ﺳﺎﯾﺖ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت، ﻟﻮﮔﻮي ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر Brand ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ.

ﺟﺎي ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻟﯿﻨﮏ دادن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺟﺎي ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻬﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ!

زﯾﺮ ﺧﻂ
از زﯾﺮﺧﻂ (underline) ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺮدم ﻣﺘﻮن داراي زﯾﺮﺧﻂ را ﺑﺮاي ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از زﯾﺮﺧﻂ ﺑﺮاي ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻨﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ روي آن ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ HTML ﻣﺎﻧﻨﺪ PDF ، Word ، Excel ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﮐﻮﭼﮏ از آن ﻧﺮم اﻓﺰار را در ﮐﻨﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﺎري؟
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ! زﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺨﺼﻪ alt
از ﺧﺼﯿﺼﻪ alt ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﯿﺼﻪ alt ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺠﺎي آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺮوف ﻣﺎﯾﻞ
از ﺣﺮوف ﻣﺎﯾﻞ (اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ) ﯾﺎ درﺷﺖ (bold ) در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. از ﻣﺘﻦ ﻫﺎي درﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺮوف ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ!

اﺳﺘﻔﺎده از CSS
در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ از Cascading Style Sheets) CSS ( ﺣﺘﻤﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺗﮑﺮاري و ﻏﯿﺮ ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﯿﻦ Tag ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺪود 5 ﺗﺎ 7 درﺻﺪ از ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داراي 100 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد!

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﺻﻔﺤﻪ را در ﯾﮏ Table ﺑﺰرگ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺪول ﻫﺎي )Table ( ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﮕﺬارﯾﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ آن را در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ!

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎي VSPACE و HSPACEﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺷﺮح ﻟﯿﻨﮏ
ﺑﺮاي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮح در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺧﺼﯿﺼﻪ Title ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺘﻮن ﻣﺘﺤﺮك
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﻣﺘﺤﺮك اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﻨﺪه را آزار داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن آراﻣﺶ وي در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ راه ﺑﻬﺘﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﯾﮏ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺶ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
اﮔﺮ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﻓﻠﺶ )Flash ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻠﺶ و اﺟﺮاي اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻟﯿﻨﮏ "skip intro " را ﻫﻤﻮاره در ﺧﺎرج از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﻠﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺠﺪد
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺮورﮔﺮ او ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪي در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه )cache ( ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺠﺪد را ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﺪ، ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاي وي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ زﯾﺮ را ﺑﯿﻦ Tag ﻫﺎي و ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:

اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ روز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺒﺎر ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ادامه دارد.....

تصویر EhsanChehri
EhsanChehri
چهارشنبه, 01/13/2016 - 18:16

اون قسمتی که گفتید صفحات در دست طراحی رو نمایش ندیم جالبه!


مرکز دروپال ايران

راه های ارتباط با ما

آدرس : دفتر شهریار : شهرک وائین ، بعثت 5 نبش سپیدار 10 پلاک 26

تلفن : 09370977406

ایمیل : drupalcenter.ir@gmail.com

ارتباط با مدیر سایت از طریق تلگرام

logo-samandehi

مرکز دروپال ایران بزرگترین وب سایت  آموزش دروپال در کشور ، در مهر ماه سال 1388 به طور رسمی فعالیت خود را در زمینه وب و دنیای دیجیتال آغاز کرده است. مجموعه مرکز دروپال ایران شامل « آموزش های تصویری » ، « معرفی جدیدترین ماژول ها » ، « ترجمه مقالات دروپالی روز دنیا » ، « طراحی قالب دروپال» و « خبرهای دنیای دروپال» می باشد.این مجموعه به همراه گروه فنی خود و به  پشتوانه کاربران فعال و متعهد ، با  در نظر داشتن چشم اندازی برای آینده نزدیک ، قصد دارد تا به معرفی و آموزش  هرچه بیشتر و بهتر هسته قدرتمند و دوست داشتنی دروپال ،  به روش های مختلف در زمینه های گوناگون بپردازد تا در کنار کاربران خود به موفقیت های هرروز خود بیفزاید. در همین راستا قصد داریم تا بصورت تخصصی و حرفه ای مباحث مختلف دروپال را با کوچک ترین جزئیات و تکنیک ها به دروپال کاران و کسانی که قصد دارند طراحی وب سایت ،پورتال و سیستم های هوشمند را آغاز کنند ، آموزش دهیم.گستردگی مطالب ، تنوع در آموزش ها ، نگاه تخصصی و همگام بودن با کاربران در آموزش عوامل متمایز کردن مرکز دروپال ایران با سایر آموزش دهندگان می باشد.
دروپال برای انجام طراحی های شگفت انگیز !  Drupal Builds something amazing